Provozní řád

Aneb pořádek dělá přátelé

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Nástup na chaloupku je v den zahájení pobytu po 15.00 hodině, úplné uvolnění chaloupky je v den odjezdu do 10.00 hodin (pokud není dohodnuto jinak – snažíme se vyjít hostům max. vstříc).

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Chaloupku k užívání (pobytu) předává majitel chalupy konkrétní osobě, se kterou při předávání zkontroluje úplnost jejího vybavení, za které po dobu pobytu ručí tato osoba. Tato osoba se zapíše do knihy hostů.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Hosté ručí za vybavení a inventář chaloupky. Případné škody, nebo nefunkčnost zařízení hlásí neprodleně majiteli. Pokud dojde k poškození pokoje či jiného zařízení chaloupky z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Majitel chalupy poskytne klíče: hlavního vchod a domeček (lyžárna/kolárna) – v případě ztráty je nutno uhradit poplatek 300 Kč za svazek. Je zakázáno svazek půjčovat bez vědomí majitele chaloupky nebo pořizovat jejich duplikáty.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chaloupce i přilehlém pozemku. Pozor zejména na trampolíně, v okolí bazénu a potoka!!!

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Při pobytu je každý návštěvník povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární opatření. Je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách chaloupky.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Kapacita chaloupky je 10 osob. Při překročení počtu osob s vědomím majitele, majitel účtuje 1000Kč za další osobu navíc. Při překročení této kapacity bez vědomí majitele, je majitel oprávněn pronajímatelům ukončit pobyt.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Pejsci jsou u nás povoleni, jen mají zakázaný přístup do postelí. Poplatek za psa 200 Kč/pobyt.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Hlavní elektrický jistič je přístupný zvenku po odemčení rozvodné skříně.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

V zimním období v den nástupu zajistí majitel úklid sněhu v okolí chaloupky. V dalších dnech úklid sněhu provádí hosté sami. Lopaty, smetáky a posypový materiál je uložen ve stodole. V případě sněhové kalamity je k dispozici sněhová fréza.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Uhrazením ceny pobytu objednavatelé prohlašují, že byli s tímto provozním řádem seznámeni a budou ho plně respektovat. Při zrušení pobytu 2 měsíce předem je záloha vratná. Při pozdějším zrušení je záloha vratná pouze v případě, že se termín obsadí jinými hosty. Záloha nepropadá, nabídneme jiný náhradní mimosezonní pobyt. Vždy se snažíme s hosty domluvit a vyjít vstříc oběma stranám.

Chaloupka u potoka - Jeseníky

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob: Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.